Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti RAVAFOL SK2, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému RAVAFOL

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom RAVAFOL SK2, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Postup pri objednávaní
Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v RAVAFOL SYSTEM. Systém RAVAFOL zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou RAVAFOL s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov RAVAFOL SK2, s.r.o.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť RAVAFOL, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia objednávky a prípadného uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť RAVAFOL, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a vyrába ho až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry (platí pri zákazkovej výrobe a podľa náročnosti zákazky, čo v praxi znamená dodanie výrobku na sklade do 3 dní a zákazkového výrobku do 30 dní). Dodanie tovaru bude uskutočnené na zákazníkom danú adresu dodania, podľa cenníka prepravy, ktorý sa nachádza internetovej stránke RAVAFOL SK2, V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru do extrémneho terénu, či viacpodlažnej budovy. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru svojpomocne. Spoločnosť RAVAFOL SK2, s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Platobné podmienky
Platba tovaru a služieb formou internetového obchodu, prebieha buď zálohovou platbou na účet RAVAFOL SK2, , kde dodatočné urovnanie ceny za tovar alebo služby prebehne splatnosťou podľa doručeného daňového dokladu, alebo formou doručenia na dobierku. Platba za zákazkovú výrobu alebo montáž bude dohodnutá v cenovej kalkulácii. Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH a dodatočné zľavy tovaru alebo služieb si nie je možné uplatniť.

Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku len z internetového obchodu a to, písomne(adresa spoločnosti), telefonicky (045-67 90 919 ) alebo e-mailom na adresu ravafol@ravafol.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota , spoločnosť RAVAFOL SK2, si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky, aj storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky. Pri zákazkovej výrobe a následnej storno objednávke, zákazník znáša všetky vzniknuté náklady pri výrobe objednaného produktu v plnej miere, t.j. 100%, kde mu bude táto čiastka zrazená zo zálohovej platby alebo vymáhaná inou cestou.Storno objednávky zo strany RAVAFOL SK2, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť RAVAFOL SK2, bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti RAVAFOL SK2, a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť RAVAFOL SK2, sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Ostatné reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov RAVAFOL SK2, s.r.o.V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť RAVAFOL SK2, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (servisom RAVAFOL SK2, s.r.o.), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim RAVAFOL SK2 s.r.o. je:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93