Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobnej haly

Spoločnosť RAVAFOL s.r.o. realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Názov projektu: Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobnej haly spoločnosti Ravafol
Názov a sídlo prijímateľa: RAVAFOL s.r.o., Školská 5, 963 01 Krupina
Miesto realizácie projektu: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica

Opis projektu: Stavebnou rekonštrukciou výrobného objektu sa zvýši energetická efektívnosť výrobných priestorov a znížia sa náklady na energiu. Predmetom projektu je zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, tepelná izolácia podláh a výmena výplní vonkajších otvorov. Zároveň bude modernizovaný systém osvetlenia a systém vykurovania. Rekonštrukciou objektu sa dosiahne značná energetická úspora.

Termín realizácie projektu: marec 2015 – december 2015
Výška poskytnutého príspevku: 196 928,41 €
Odkaz na internetové stránky: http://www.economy.gov.sk/, http://www.siea.sk/

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast, Prioritná Os 2 Energetika, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, Kód výzvy: KaHR-21DM-1401.

 

Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.„Investícia do Vašej budúcnosti“